Zorgen & klachten

 

Op deze pagina vindt u de publicaties van verschillende documenten. Maak links in het menu een keuze om te navigeren. Hieronder treft u informatie over welke stappen u kunt zetten als u zorgen heeft of wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op school.

Als het partnerschap minder goed verloopt...

Soms ontstaat er een situatie dat school en ouders er samen even niet uitkomen en dat er behoefte is aan een onafhankelijke sparringpartner. Stichting Initia vindt het belangrijk dat u te allen tijde het gevoel heeft gehoord te worden. Vandaar dat we u de gelegenheid geven om hiervoor de volgende keuzes te maken:

Contact zoeken met het bestuur

Op het moment dat u een derde partij aan tafel wenst, en u reeds gesprekken op school heeft gevoerd, kunt u terecht bij de directeur bestuurder. Zij zal in een driegesprek hoor en wederhoor laten plaatsvinden. Het doel is om gezamenlijk te komen tot een oplossing en de relatie te herstellen. U kunt contact zoeken door te mailen naar: info@stichtinginitia.nl of door te bellen naar 0162-310652.

Vertrouwenspersonen

Op iedere school is tenminste één interne vertrouwenspersoon aanwezig. Deze persoon is er voor ouders en leerlingen om klachten over machtsmisbruik aan te horen. Leerlingen en/of ouders kunnen daar terecht bij een vermoeden van machtsmisbruik. De interne vertrouwenspersoon bespreekt welke stappen nodig zijn en kan leerlingen en/of ouders eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersonen

Stichting Initia heeft twee externe vertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor alle scholen binnen de stichting. Leerlingen en/of ouders kunnen naar deze personen worden doorverwezen maar men kan ook rechtstreeks contact opnemen.

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Roy Ploegmakers, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl, tel: 06-48088774.

Annelies de Waal, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl, tel: 06-33646887

Zowel de interne als externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie wordt verstrekt.

Klachtencommissie

Als er onvrede ontstaat over gedragingen en/of beslissingen binnen stichting Initia kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoek met de direct betrokkenen alvorens u een vervolgstap neemt. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de directeur bestuurder (info@stichtinginitia.nl) van stichting Initia. Mocht ook dit gesprek voor u niet de verwachte oplossing bieden, dan kunt u terecht bij stichting KOMM. Stichting Initia is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs (KOMM). De stichting KOMM hanteert 'de Klachtenregeling van de stichting KOMM onafhankelijke klachtencommissie machtsmisbruik in het onderwijs' (januari 2010). Deze regeling wordt ook als zodanig gebruikt door stichting Initia.

https://www.komm.nl/informatie/klachtenregeling/

Het adres van de klachtencommissie:

ambtelijk secretaris: mevrouw MAM Arends-Deurenbeurg

tel: 06-15884973

Postbus 1, 4854 ZG Bavel

email: a.dekoning@komm.nl