Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de besluiten die medewerkers, ouders en leerlingen aangaan en het is als recht vastgelegd in de wet medezeggenschap scholen. Medezeggenschap is voor stichting Initia echter meer dan een wettelijk recht; het optimaliseert de kwaliteit van de besluitvorming binnen de stichting en haar scholen; dit wordt (h)erkend, op waarde geschat en is zichtbaar in ieders houding en gedrag.

Zeggenschap en medezeggenschap hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan, elk vanuit een zelfstandige positie en verantwoordelijkheid. In stichting Initia komt medezeggenschap het meest direct tot uiting in de rechtstreekse betrokkenheid van het individu in de besluitvorming. Medewerkers, ouders en leerlingen zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor het betrekken van elkaar bij besluiten die de ander aangaat. Het gezamenlijke streven een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs is de verbindende factor. Daarnaast heeft stichting Initia met de instelling van medezeggenschapsraden en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een dóór en uit medewerkers en ouders gekozen vertegenwoordigend orgaan met wettelijke en toegekende bevoegdheden. Deze overlegorganen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de (mede)zeggenschap en daarmee dus ook aan de besluiten en besluitvorming.
De medezeggenschapraden geven op professionele wijze vorm en inhoud aan hun opdracht en leggen dat samen met hun overlegpartner vast in het medezeggenschapsstatuut en in reglementen. Daarnaast verwoorden GMR en MR-en hun visie en ambitie in een eigen beleidsplan dat samenhangt met het strategisch beleidsplan c.q. de schoolplannen.

“De GMR onderstreept de ingeslagen weg naar een professionele kwaliteitscultuur.”

Missie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van  stichting Initia ziet het als zijn Missie om op een professionele wijze invulling te geven aan de belangenbehartiging van de leerlingen, ouders en verzorgenden en personeelsleden van de bij de stichting Initia aangesloten basisscholen. Daarnaast ziet de GMR het als zijn taak om de belangenbehartiging van de genoemde groepen in overeenstemming te brengen en te houden (balans) met de belangen van de Stichting Initia als onderwijsinstelling en werkgever.

Visie

De GMR onderstreept de ingeslagen weg naar een professionele kwaliteitscultuur. Een professionele kwaliteitscultuur wordt onder meer bereikt door het bevorderen van een goede samenwerking met het Bestuur en de Raad van Toezicht waarbij de GMR veel waarde hecht aan een heldere communicatie tussen alle genoemde partijen. De brede bijeenkomsten met de diverse geledingen waarbij ruimte is gegeven om open en constructief met elkaar te brainstormen passen volledig in deze visie. Een pro- actief optreden van de GMR, waarbij de taakopvatting en – uitvoering niet uit het oog mag worden verloren, zullen deze professionele kwaliteitscultuur versterken.

Ambitie

De GMR heeft de ambitie om pro/actief bij te dragen aan een professionele kwaliteitscultuur. Onontbeerlijk is het behoud van kennis en het op de hoogte zijn van huidige en toekomstige ontwikkelingen. De samenstelling van de raad is hierbij van groot belang. Wisselingen van raadsleden kunnen dit proces bemoeilijken. De raad streeft naar een samenstelling die intrinsiek gemotiveerd is voor medezeggenschap en volledig achter genoemde visie staat. De raad streeft naar een hogere scholingsgraad, training en ontwikkelingsniveau welke aansluit bij de eerder geformuleerde visie. Bij de oudergeleding heeft de GMR de ambitie een samenstelling te realiseren die externe expertise meebrengt om zo een heldere kijk (helicopterview) te realiseren op de voor te leggen onderwerpen.

De GMR heeft een pro- actieve aanpak en heeft duidelijk wat zijn taakopvatting en- uitvoering is. De GMR heeft lijn in zijn  werkwijze en heeft de regie op de uitoefening van zijn  verantwoordelijkheden zodat minder zaken ad hoc hoeven te worden opgepakt. Het behouden van de regie wordt onder meer gerealiseerd door maken van een jaarplan. Dit jaarplan wordt afgestemd met het bestuur om zo tot een gezamenlijk jaarplan te komen.