RK Basisschool de Vlinderboom

vlinderboom

RK Basisschool de Vlinderboom ligt in de wijken West 1 en 2 die dateren uit de jaren ’60 en ’70. De school zelf is ongeveer 20 jaar oud.
De ruim 250 leerlingen vormen een afspiegeling van de wijk, waarin naast ‘oud-Dongenaren’ ook veel nieuwkomers wonen.

De Vlinderboom heeft op een aantal deelgebieden een visie ontwikkeld, die de basis vormen voor het onderwijs dat de school biedt.

De school heeft een visie op levensbeschouwing waarin ‘ruimte’ het centrale kernbegrip is en de katholieke overtuiging een (belangrijke) rol speelt.
In de visie op relaties en samenwerking denkt de Vlinderboom aan de directe omgeving, de andere scholen maar vooral aan de ouders. Ouders schenken de school het vertrouwen en zij dragen een deel van de zorg van hun kinderen aan de school over. Dat sluit ook aan bij de visie op opvoeden, waarin de school uitspreekt waar haar verantwoordelijkheid ligt en hoe zij die deelt met de ouders. De school streeft naar een warme en veilige omgeving waar kinderen zich geborgen weten het het gevoel hebben dat zij kunnen zijn wie ze zijn. De school wil bijdragen aan een het ontwikkelen van een  positief zelfbeeld en zelfstandigheid in een klimaat van onderling respect.

De visie op onderwijs is gebaseerd op een adaptieve basishouding waarin aandacht besteed wordt aan de eigen mogelijkheden van ieder kind. De Vlinderboom vindt dat een uitdagende leeromgeving, een actieve leerhouding en het zelfstandig werken bijdragen aan de individuele ontwikkeling. Er is extra zorg voor leerlingen die meer of minder mogelijkheden hebben.

In de visie op mens en maatschappij realiseert de Vlinderboom zich terdege dat een multiculturele samenleving vraagt om tolerantie en respect. Kinderen moeten leren dat een eigen mening een recht is dat ook anderen hebben. Zij moeten leren om samen te werken en zij moeten zich sociaal ontwikkelen willen zij zich als individu staande kunnen houden. De Vlinderboom wil de kinderen leren dat zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
De visie op personeel sluit aan bij de overige visies en voegt daar aan toe dat de medewerkers op de Vlinderboom een voorbeeldfunctie hebben. Het is voor personeel van de Vlinderboom vanzelfsprekend dat zij gebruik maken van elkaars kwaliteiten en gericht zijn op samenwerken om zo de leerling van de Vlinderboom een breed aanbod te kunnen doen. Zij scheppen een sfeervol werkklimaat , steunen elkaar en houden oog voor onderwijsontwikkelingen evenals voor hun eigen ontwikkeling.